Вие сте тук

Службата на Общността за сортовете растения търси председател на отделението по жалбите

растение
понеделник, 29 Август, 2022 - 10:14
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 29 август е публикувана покана за заявяване на интерес за заемане на длъжността председател на отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) е независима агенция на ЕС. CPVO е агенция на ЕС с юридическа правосубектност. Тя отговаря за управлението на системата на правна закрила на Общността на сортовете растения. Тази система осигурява закрила в рамките на правата на интелектуална собственост върху нови сортове растения на равнището на Европейския съюз. Мисията на CPVO е да осигури и насърчава използването на ефективна система на права на интелектуална собственост, която подкрепя създаването на нови сортове растения в полза на обществото.

Службата е със седалище в гр. Анже, Франция. Тя има около 50 служители и годишен бюджет от приблизително 20 милиона евро, финансиран основно от постъпленията от различните такси, които налага.

Отделението по жалбите е компетентно да се произнася по жалби срещу решения на Службата, отнасящи се, inter alia, до предоставяне или отказ за предоставяне на права на Общността върху сортове растения, възражения срещу предоставяне на права, нищожност или отнемане на правна закрила на Общността на сортовете растения или предоставяне или отказ за предоставяне на задължителни лицензии.

Отделението по жалбите се състои от един председател, двама членове и от съответните им заместници. Когато отделението по жалбите счете, че това се изисква от естеството на жалбата, то може да добави двама допълнителни членове.

Повече информация за отделението по жалбите може да бъде намерена на уебсайта на CPVO.

Изисквания:

  • Кандидатът трябва да е гражданин на една от държавите членки на ЕС;
  • Кандидатът не може да упражнява други функции в рамките на Службата на Общността за сортовете растения;
  • Кандидатът трябва да има задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по още един от тези официални езици;
  • Кандидатът трябва също така да има:
    • Завършено висше юридическо образование, за предпочитане магистърска степен в областта на интелектуалната собственост и/или приложимото право по отношение на сортовете растения;
    • Най-малко 10 години професионален опит на длъжност, за чието заемане се изисква завършено висше образование, в областта на интелектуалната собственост, правата върху сортовете растения или регистрацията на сортове растения;
    • Съдебен или сроден опит в областта на интелектуалната собственост ще се счита за предимство, също както и административен и управленски опит, за предпочитане придобит на публична служба в държава членка или в междуправителствена организация.

Горепосочените изисквания трябва да бъдат изпълнени до крайния срок за подаване на кандидатурите.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички условия, и по-специално на тези, които се отнасят до вида диплома, професионалния опит и изискваните езикови умения. Неизпълнението на което и да е от условията води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да подадете своята кандидатура, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на регистрацията Ви, както и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 29 септември 2022, 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за заявяване на интерес за заемане на длъжността председател на отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения (851.51 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.