Вие сте тук

Службата на Общността за сортовете растения търси заместващ председател на отделението по жалбите

Службата на Общността за сортовете растения (СОСР)
Дата на публикуване: 
вторник, 8 Декември, 2020 - 10:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 декември е публикувано обявление за свободна длъжност за поста заместващ председател на отделението по жалбите на Службата на общността за сортовете растения.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) е независима агенция на ЕС. CPVO е агенция на ЕС с юридическа правосубектност, която отговаря за управлението на системата на правна закрила на Общността на сортовете растения. Тази система осигурява закрила в рамките на правата на интелектуална собственост върху нови сортове растения на равнището на Европейския съюз. Мисията на CPVO е да осигури и насърчава използването на ефективна система на права на интелектуална собственост, която подкрепя създаването на нови сортове растения в полза на обществото.

Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на CPVO.

CPVO търси заместващ председател на отделението по жалбите на Службата. В отсъствие на председателя неговият заместник упражнява функциите на председателя.

В тези случаи заместващият председателя:

  • избира, за всеки конкретен случай, останалите членове на отделението по жалбите и съответните им заместници от списъка на квалифицираните членове, съставен от Административния съвет на Службата;
  • ръководи отделението по жалбите на Службата и упражнява правомощията, предоставени на председателя по силата на Регламент (ЕО) № 2100/94.

Заместващият председателя на отделението по жалбите е независим. При вземането на своите решения той не е обвързан с никакви инструкции.

Изисквания

  • Кандидатът трябва да е гражданин на една от държавите членки на ЕС;
  • Кандидатът не може да упражнява други функции в рамките на Службата на Общността за сортовете растения;
  • Кандидатът трябва да владее много добре английски език. Владеенето на други официални езици на ЕС се счита за предимство;

Кандидатът трябва също така да има:

  • Завършено висше юридическо образование, или квалификация с признат опит в областта на интелектуалната собственост или регистрацията на сортовете растения;
  • Най-малко 10 години професионален опит на длъжност, за чието заемане се изисква завършено висше образование, като значителна част от този професионален опит трябва да е свързан с интелектуалната собственост; професионалният опит, свързан с правната закрила на сортовете растения, ще се счита за предимство;
  • Съдебен или свързан с него опит в областта на интелектуалната собственост ще се счита за предимство, също както и административен и управленски опит, за предпочитане придобит на публична служба в държава членка или в междуправителствена организация.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички условия за допустимост, и по-специално на тези, които се отнасят до вида диплома, професионалния опит на високо равнище и изискваните езикови умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 19 януари 2021 г. Онлайн регистрацията няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на същата дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за назначаване на заместващ председател на отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения (853.29 KB, PDF)