Вие сте тук

Службата на Общността за сортовете растения търси заместващ председател на отделението по жалбите

Службата на Общността за сортовете растения (СОСР)
вторник, 8 Декември, 2020 - 10:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 декември е публикувано обявление за свободна длъжност за поста заместващ председател на отделението по жалбите на Службата на общността за сортовете растения.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) е независима агенция на ЕС. CPVO е агенция на ЕС с юридическа правосубектност, която отговаря за управлението на системата на правна закрила на Общността на сортовете растения. Тази система осигурява закрила в рамките на правата на интелектуална собственост върху нови сортове растения на равнището на Европейския съюз. Мисията на CPVO е да осигури и насърчава използването на ефективна система на права на интелектуална собственост, която подкрепя създаването на нови сортове растения в полза на обществото.

Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на CPVO.

CPVO търси заместващ председател на отделението по жалбите на Службата. В отсъствие на председателя неговият заместник упражнява функциите на председателя.

В тези случаи заместващият председателя:

  • избира, за всеки конкретен случай, останалите членове на отделението по жалбите и съответните им заместници от списъка на квалифицираните членове, съставен от Административния съвет на Службата;
  • ръководи отделението по жалбите на Службата и упражнява правомощията, предоставени на председателя по силата на Регламент (ЕО) № 2100/94.

Заместващият председателя на отделението по жалбите е независим. При вземането на своите решения той не е обвързан с никакви инструкции.

Изисквания

  • Кандидатът трябва да е гражданин на една от държавите членки на ЕС;
  • Кандидатът не може да упражнява други функции в рамките на Службата на Общността за сортовете растения;
  • Кандидатът трябва да владее много добре английски език. Владеенето на други официални езици на ЕС се счита за предимство;

Кандидатът трябва също така да има:

  • Завършено висше юридическо образование, или квалификация с признат опит в областта на интелектуалната собственост или регистрацията на сортовете растения;
  • Най-малко 10 години професионален опит на длъжност, за чието заемане се изисква завършено висше образование, като значителна част от този професионален опит трябва да е свързан с интелектуалната собственост; професионалният опит, свързан с правната закрила на сортовете растения, ще се счита за предимство;
  • Съдебен или свързан с него опит в областта на интелектуалната собственост ще се счита за предимство, също както и административен и управленски опит, за предпочитане придобит на публична служба в държава членка или в междуправителствена организация.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички условия за допустимост, и по-специално на тези, които се отнасят до вида диплома, професионалния опит на високо равнище и изискваните езикови умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 19 януари 2021 г. Онлайн регистрацията няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на същата дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за назначаване на заместващ председател на отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения (853.29 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.