Вие сте тук

Увеличаване на инвестиционния капацитет на Европейския фонд за стратегически инвестиции до 500 млн. евро

Дата на публикуване: 
вторник, 29 Ноември, 2016 - 15:52

Комисията прие заключенията от три оценки в съответствие със своето предложение за укрепване и разширяване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Плана за инвестиции за Европа, съобщи пресслужбата на Европейската комисия. 

Този план вече доказа ефективността си за насърчаване на устойчив растеж на инвестициите в държавите от ЕС. С оглед на конкретните резултати, постигнати от създаването на плана преди две години, по време на речта си за състоянието на Съюза на 14 септември председателят Жан-Клод Юнкер излезе с предложение за укрепване на ЕФСИ с цел допълнително стимулиране на инвестициите.

След това предложение бяха проведени три оценки, включително независима оценка, предвидена по време на създаването на ЕФСИ. Заключенията от тези оценки са обобщени в днешното съобщение на Комисията и ще бъдат взети предвид при законодателния дебат по предложението на Комисията в Европейския парламент и с държавите членки. Държавите от ЕС поеха ангажимент на срещата на върха в Братислава на 15 септември, както и на заседанието на Европейския съвет през октомври, да излязат със становище по предложението на Комисията на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси на 6 декември, като вземат предвид независимата оценка.

Докладът на Комисията бе публикуван на 14 септември. Оценката на Европейската инвестиционна банка — стратегическият партньор на Комисията по Плана за инвестиции — бе представена на 5 октомври. Накрая, световната счетоводна фирма EY публикува външна независима оценка на 14 ноември. Във всеки от докладите се констатира, че ЕФСИ вече е спомогнал за увеличаване на достъпа до финансиране и мобилизиране на частен капитал и се посочват области, в които Планът за инвестиции може да бъде подобрен.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Планът за инвестиции е нашата водеща политика. Той вече демонстрира ефективността си за подобряване на инвестиционната среда в Европа. Ние извлякохме поуки от първоначалния опит. Получените отзиви са в съответствие с нашето предложение за усъвършенстване, разширяване и укрепване на плана“.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Планът за инвестиции вече дава конкретни резултати и достига до хората и предприятията в цяла Европа. Компаниите могат да разширят дейностите си, да наемат нови служители и да инвестират повече в научноизследователска и развойна дейност. По проектите, одобрени от ЕИБ в рамките на ЕФСИ, са мобилизирани 154 милиарда евро общи инвестиции в 27 страни от ЕС в полза на 380 000 малки и средни предприятия. Приканваме държавите членки и Европейския парламент да приемат нашето предложение за модернизиран ЕФСИ възможно най-скоро, за да ни помогнат да подкрепяме устойчивите инвестиции, да намерим работа за европейците и да засилим европейския растеж“.

По същество констатациите в трите оценки присъстват в предложението на Комисията за удвояване на продължителността (до края на 2020 г.) и капацитета на ЕФСИ (увеличаване на общата инвестиционна цел от 315 милиарда на поне 500 милиарда евро). В него вече се поставя още по-голям акцент върху приноса на частния сектор и допълняемостта, както и върху повишаването на прозрачността при избора на проекти.

Във всяка от оценките се изтъква и високият потенциал на разработването на нови форми на сътрудничество между ЕФСИ и другите източници на финансиране от ЕС. Подчертава се също необходимостта от внимателно следене на евентуалната конкуренция между ЕФСИ и някои от фондовете на ЕС. В предложението на Комисията се подчертават и потенциалните ползи от съчетаването на ЕФСИ с други фондове на ЕС и от съфинансирането от национални насърчителни банки, тъй като това са основни начини за подобряване на географския обхват на ЕФСИ, и по-конкретно за засилване на финансирането по ЕФСИ в по-слабо развити и транзитни региони. Между другото, подпомагането на тези региони се увеличава с изрично споменаване на всяка индустрия, която иначе не би била обхваната от общите цели на ЕФСИ. Предлагат се също подобрения в Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с цел създаване на постоянен поток от проекти и инвестиционни платформи и увеличаване на комбинациите с различни фондове на ЕС.

Комисията предложи също инициативи за улесняване на финансирането на реалната икономика. Така например, държавите от ЕС ще могат да се възползват от по-ясни насоки за счетоводните правила за публичния сектор, особено в областта на публично-частните партньорства (ПЧП). През септември Евростат и ЕИБ публикуваха ръководство за статистическото третиране на ПЧП.

 

Контекст

От ноември 2014 г. насам Комисията е мобилизирала значителни финансови ресурси на ЕС по новаторски начин, който увеличава максимално ефекта от публичните средства и привлича частни инвестиции. Устойчивите инвестиции, по-специално в инфраструктура и малки и средни предприятия, са в центъра на политическите действия на Комисията, по-конкретно чрез по-ефикасно използване на ограничените ресурси от бюджета на ЕС, придружено от мерки за подобряване на бизнес средата като цяло.

Планът за инвестиции за Европа се състои от три стълба:

  • Европейския фонд за стратегически инвестиции, който предоставя гаранция от ЕС за мобилизиране на частни инвестиции;
  • Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти, чрез които инвестиционните проекти достигат реалната икономика благодарение на техническа помощ и популяризиране на възможностите за инвестиране;
  • премахване на регулаторните пречки пред инвестициите както на национално равнище, така и на равнище ЕС.

Пазарното усвояване е особено бързо по първия стълб в така наречения прозорец за МСП, в който резултатите на ЕФСИ значително надминават прогнозите. За да се гарантира наличието на достатъчно финансиране за МСП с подкрепата на ЕФСИ, средствата за този прозорец бяха увеличени с 500 милиона евро през юли 2016 г.

В рамките на втория стълб на 1 септември 2015 г. започна дейността си Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси. Организаторите на проекти, публичните органи и частните дружества могат да получат техническо подпомагане, което ще помогне за стартирането на техните проекти и ще ги подготви за получаването на инвестиции. Те могат да получат съвети за подходящи източници на финансиране и достъп до уникален набор от експертни знания от техническо и финансово естество. За да могат инвеститорите да се запознаят по-добре с възможностите за инвестиции в ЕС, Комисията създаде Европейския портал за инвестиционни проекти, който започна да функционира на 1 юни 2016 г. Организаторите могат да представят своите проекти онлайн, където се осъществява връзка между тях и подходящи възможности за инвестиции — вид посредническа услуга.

Що се отнася до премахването на пречките пред инвестициите — третия стълб на Плана за инвестиции — Комисията вече представи конкретни инициативи за подпомагане на инвестициите и улесняване на финансирането на реалната икономика, като например намаляване на капиталовите изисквания за застрахователните и презастрахователните дружества по отношение на инвестициите в инфраструктура. В стратегиите за енергиен съюз, съюз на капиталовите пазари, единен пазар и цифров единен пазар, както и в пакета за кръговата икономика, се съдържат конкретни мерки, които, ако бъдат изцяло изпълнени, ще премахнат пречките, ще насърчат иновациите и ще подобрят в още по-голяма степен средата за инвестиции. Същевременно държавите от ЕС трябва да продължат да извършват необходимите реформи за премахване на установените в контекста на европейския семестър пречки пред инвестициите в области като несъстоятелността, обществените поръчки, съдебните системи и ефективността на публичната администрация или специфичната за отделните сектори нормативна уредба.

За повече информация

Съобщение от 29 ноември — План за инвестиции за Европа — оценки потвърждават необходимостта от укрепването му

Въпроси и отговори за съобщението План за инвестиции за Европа — оценки потвърждават необходимостта от укрепването му

Информационни документи за Плана за инвестиции, включително резултатите на ЕФСИ за всяка държава и примери за проекти

Съобщение от 14 септември — Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж: към втора фаза на Европейския фонд за стратегически инвестиции и нов Европейски план за външни инвестиции

Въпроси и отговори във връзка с предложението за разширяване на ЕФСИ

Проекти, финансирани по ЕФСИ

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси

Европейски портал за инвестиционни проекти