Вие сте тук

Увеличаване на инвестиционния капацитет на Европейския фонд за стратегически инвестиции до 500 млн. евро

вторник, 29 Ноември, 2016 - 15:52

Комисията прие заключенията от три оценки в съответствие със своето предложение за укрепване и разширяване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Плана за инвестиции за Европа, съобщи пресслужбата на Европейската комисия. 

Този план вече доказа ефективността си за насърчаване на устойчив растеж на инвестициите в държавите от ЕС. С оглед на конкретните резултати, постигнати от създаването на плана преди две години, по време на речта си за състоянието на Съюза на 14 септември председателят Жан-Клод Юнкер излезе с предложение за укрепване на ЕФСИ с цел допълнително стимулиране на инвестициите.

След това предложение бяха проведени три оценки, включително независима оценка, предвидена по време на създаването на ЕФСИ. Заключенията от тези оценки са обобщени в днешното съобщение на Комисията и ще бъдат взети предвид при законодателния дебат по предложението на Комисията в Европейския парламент и с държавите членки. Държавите от ЕС поеха ангажимент на срещата на върха в Братислава на 15 септември, както и на заседанието на Европейския съвет през октомври, да излязат със становище по предложението на Комисията на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси на 6 декември, като вземат предвид независимата оценка.

Докладът на Комисията бе публикуван на 14 септември. Оценката на Европейската инвестиционна банка — стратегическият партньор на Комисията по Плана за инвестиции — бе представена на 5 октомври. Накрая, световната счетоводна фирма EY публикува външна независима оценка на 14 ноември. Във всеки от докладите се констатира, че ЕФСИ вече е спомогнал за увеличаване на достъпа до финансиране и мобилизиране на частен капитал и се посочват области, в които Планът за инвестиции може да бъде подобрен.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Планът за инвестиции е нашата водеща политика. Той вече демонстрира ефективността си за подобряване на инвестиционната среда в Европа. Ние извлякохме поуки от първоначалния опит. Получените отзиви са в съответствие с нашето предложение за усъвършенстване, разширяване и укрепване на плана“.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Планът за инвестиции вече дава конкретни резултати и достига до хората и предприятията в цяла Европа. Компаниите могат да разширят дейностите си, да наемат нови служители и да инвестират повече в научноизследователска и развойна дейност. По проектите, одобрени от ЕИБ в рамките на ЕФСИ, са мобилизирани 154 милиарда евро общи инвестиции в 27 страни от ЕС в полза на 380 000 малки и средни предприятия. Приканваме държавите членки и Европейския парламент да приемат нашето предложение за модернизиран ЕФСИ възможно най-скоро, за да ни помогнат да подкрепяме устойчивите инвестиции, да намерим работа за европейците и да засилим европейския растеж“.

По същество констатациите в трите оценки присъстват в предложението на Комисията за удвояване на продължителността (до края на 2020 г.) и капацитета на ЕФСИ (увеличаване на общата инвестиционна цел от 315 милиарда на поне 500 милиарда евро). В него вече се поставя още по-голям акцент върху приноса на частния сектор и допълняемостта, както и върху повишаването на прозрачността при избора на проекти.

Във всяка от оценките се изтъква и високият потенциал на разработването на нови форми на сътрудничество между ЕФСИ и другите източници на финансиране от ЕС. Подчертава се също необходимостта от внимателно следене на евентуалната конкуренция между ЕФСИ и някои от фондовете на ЕС. В предложението на Комисията се подчертават и потенциалните ползи от съчетаването на ЕФСИ с други фондове на ЕС и от съфинансирането от национални насърчителни банки, тъй като това са основни начини за подобряване на географския обхват на ЕФСИ, и по-конкретно за засилване на финансирането по ЕФСИ в по-слабо развити и транзитни региони. Между другото, подпомагането на тези региони се увеличава с изрично споменаване на всяка индустрия, която иначе не би била обхваната от общите цели на ЕФСИ. Предлагат се също подобрения в Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с цел създаване на постоянен поток от проекти и инвестиционни платформи и увеличаване на комбинациите с различни фондове на ЕС.

Комисията предложи също инициативи за улесняване на финансирането на реалната икономика. Така например, държавите от ЕС ще могат да се възползват от по-ясни насоки за счетоводните правила за публичния сектор, особено в областта на публично-частните партньорства (ПЧП). През септември Евростат и ЕИБ публикуваха ръководство за статистическото третиране на ПЧП.

 

Контекст

От ноември 2014 г. насам Комисията е мобилизирала значителни финансови ресурси на ЕС по новаторски начин, който увеличава максимално ефекта от публичните средства и привлича частни инвестиции. Устойчивите инвестиции, по-специално в инфраструктура и малки и средни предприятия, са в центъра на политическите действия на Комисията, по-конкретно чрез по-ефикасно използване на ограничените ресурси от бюджета на ЕС, придружено от мерки за подобряване на бизнес средата като цяло.

Планът за инвестиции за Европа се състои от три стълба:

  • Европейския фонд за стратегически инвестиции, който предоставя гаранция от ЕС за мобилизиране на частни инвестиции;
  • Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти, чрез които инвестиционните проекти достигат реалната икономика благодарение на техническа помощ и популяризиране на възможностите за инвестиране;
  • премахване на регулаторните пречки пред инвестициите както на национално равнище, така и на равнище ЕС.

Пазарното усвояване е особено бързо по първия стълб в така наречения прозорец за МСП, в който резултатите на ЕФСИ значително надминават прогнозите. За да се гарантира наличието на достатъчно финансиране за МСП с подкрепата на ЕФСИ, средствата за този прозорец бяха увеличени с 500 милиона евро през юли 2016 г.

В рамките на втория стълб на 1 септември 2015 г. започна дейността си Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси. Организаторите на проекти, публичните органи и частните дружества могат да получат техническо подпомагане, което ще помогне за стартирането на техните проекти и ще ги подготви за получаването на инвестиции. Те могат да получат съвети за подходящи източници на финансиране и достъп до уникален набор от експертни знания от техническо и финансово естество. За да могат инвеститорите да се запознаят по-добре с възможностите за инвестиции в ЕС, Комисията създаде Европейския портал за инвестиционни проекти, който започна да функционира на 1 юни 2016 г. Организаторите могат да представят своите проекти онлайн, където се осъществява връзка между тях и подходящи възможности за инвестиции — вид посредническа услуга.

Що се отнася до премахването на пречките пред инвестициите — третия стълб на Плана за инвестиции — Комисията вече представи конкретни инициативи за подпомагане на инвестициите и улесняване на финансирането на реалната икономика, като например намаляване на капиталовите изисквания за застрахователните и презастрахователните дружества по отношение на инвестициите в инфраструктура. В стратегиите за енергиен съюз, съюз на капиталовите пазари, единен пазар и цифров единен пазар, както и в пакета за кръговата икономика, се съдържат конкретни мерки, които, ако бъдат изцяло изпълнени, ще премахнат пречките, ще насърчат иновациите и ще подобрят в още по-голяма степен средата за инвестиции. Същевременно държавите от ЕС трябва да продължат да извършват необходимите реформи за премахване на установените в контекста на европейския семестър пречки пред инвестициите в области като несъстоятелността, обществените поръчки, съдебните системи и ефективността на публичната администрация или специфичната за отделните сектори нормативна уредба.

За повече информация

Съобщение от 29 ноември — План за инвестиции за Европа — оценки потвърждават необходимостта от укрепването му

Въпроси и отговори за съобщението План за инвестиции за Европа — оценки потвърждават необходимостта от укрепването му

Информационни документи за Плана за инвестиции, включително резултатите на ЕФСИ за всяка държава и примери за проекти

Съобщение от 14 септември — Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж: към втора фаза на Европейския фонд за стратегически инвестиции и нов Европейски план за външни инвестиции

Въпроси и отговори във връзка с предложението за разширяване на ЕФСИ

Проекти, финансирани по ЕФСИ

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси

Европейски портал за инвестиционни проекти

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.