Вие сте тук

Ресурси

18 - месечна програма на Съвета (1 юли 2014 г. — 31 декември 2015 г.)

В настоящия документ е изложена работната програма на Съвета, изготвена от бъдещото италианско, латвийско и люксембургско председателство, която обхваща периода юли 2014 г. — декември 2015 г.

Тя се състои от две части.

Първата част съдържа стратегическата рамка на програмата, поставена в по-широк план, и по-специално в контекста на по-дългосрочните цели пред следващите три председателства. По тази причина и в съответствие с Процедурния правилник на Съвета по въпросния раздел бяха проведени консултации с бъдещото нидерландско, словашко и малтийско председателство.

Втората част съдържа оперативната програма, определяща въпросите, които се очаква да бъдат разгледани през 18-месечния период. В съответствие с Процедурния правилник на Съвета тази част беше изготвена съвместно с председателя на Съвета по външни работи (по отношение на дейностите на този състав през въпросния период) и в тясно сътрудничество с Комисията и с председателя на Европейския съвет.

Трите председателства ще положат необходимите усилия за гладкото и ефикасно протичане на работата на Съвета. Това предполага много тясно сътрудничество между трите председателства, както и между тях, председателя на Европейския съвет и върховния представител. Те ще работят в много близко и конструктивно сътрудничество с Европейския парламент. Същевременно трите председателства ще разчитат много на взаимноизгодно сътрудничество с Комисията и очакват нейния принос въз основа на съответните ѝ работни програми.

18 - месечна програма на Съвета (1 юли 2014 г. — 31 декември 2015 г.) (680.86 KB, PDF) pdf.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.