Вие сте тук

Ресурси

Насоки за гарантиране на спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз в контекста на усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове

Насоки за гарантиране на спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз в контекста на усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондовете“)

(2016/C 269/01)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“) придоби правнообвързващ характер в ЕС с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. и днес има същата правна стойност като Договорите на ЕС. По този начин зачитането на залегналите в Хартата основни права е правно задължение за институциите, органите, агенциите и службите на ЕС във всички техни действия, както и за държавите членки, когато прилагат правото на ЕС.

Целта на настоящите насоки е да се разясни на държавите членки колко важно е да се гарантира спазването на Хартата на основните права при усвояването на ЕСИ фондовете и да се осигури практически инструмент — контролен списък на основните права — за да се подпомогнат държавите членки при прегледа на мерките, свързани с усвояването на фондовете, в светлината на изискванията на Хартата.

Ръководството съдържа разяснения относно съдържанието, правния статут и приложимостта на Хартата като цяло, както и в рамките на ЕСИ фондовете. В него също така е разяснено прилагането на Хартата в контекста на ЕСИ фондовете и възможните последици от неспазването ѝ. Настоящите насоки съдържат също така препоръки към съответните участници за това как да извършват оценката на съответствието на мерките с Хартата и посочват мерките в контекста на ЕСИ фондовете, които се считат за мерки по прилагането на правото на ЕС.

2.   СЪДЪРЖАНИЕ И ПРАВЕН СТАТУТ НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

2.1.   Съдържание на Хартата

Хартата съдържа права и принципи във връзка с шест теми: достойнство, свободи, равенство, солидарност, гражданство и правосъдие, които са обобщени в таблицата по-долу.

Дял I „Достойнство“ (членове 1—5):

човешко достойнство, право на живот, право на неприкосновеност на личността, забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание, забрана на робството и на принудителния труд;

Дял II „Свободи“ (членове 6—19):

право на свобода и сигурност, зачитане на личния и семейния живот, защита на личните данни, право на встъпване в брак и право на създаване на семейство, свобода на мисълта, съвестта и религията, свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, свобода на събранията и сдруженията, свобода на изкуствата и науките, право на образование, свобода при избор на професия и право на труд, свобода на стопанската инициатива, право на собственост, право на убежище, защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране;

Дял III „Равенство“ (членове 20—26):

равенство пред закона, недискриминация, културно, религиозно и езиково многообразие, равенство между жените и мъжете, права на детето, права на възрастните хора, интеграция на хората с увреждания;

Дял IV „Солидарност“ (членове 27—38):

право на информиране и консултиране на работниците в предприятието, право на колективни преговори и действия, право на достъп до услугите за намиране на работа, защита при неоснователно уволнение, справедливи и равни условия на труд, забрана на детския труд и защита на работещите младежи, семеен и професионален живот, социална сигурност и социална помощ, закрила на здравето, достъп до услугите от общ икономически интерес, опазване на околната среда, защита на потребителите;

Дял V „Гражданство“ (членове 39—46):

право на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския парламент, право на гражданите да избират и да бъдат избирани в общинските избори, право на добра администрация, право на достъп до документи, право на сезиране на Европейския омбудсман, право на петиции, свободно движение и пребиваване, дипломатическа и консулска закрила;

Дял VI „Правосъдие“ (членове 47—50):

право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, презумпция за невиновност и право на защита, принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието, право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление.

Текстът на Хартата може да бъде намерен на следния адрес:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

Разясненията, свързани с Хартата на основните права, дават насоки за значението на разпоредбите на Хартата и могат да бъдат намерени на следния адрес:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007X1214(01)&from=BG

За да допринесе за по-добра информираност относно основните права, Агенцията за основните права (АОП) разработи лесен за използване онлайн инструмент Charterpedia, който включва международното право, правото на ЕС и националното конституционно право в областта на основните права, свързани с темите, главите и членовете на Хартата (1).

2.2.   Правен статут и приложимост на Хартата

2.2.1.   Правен статут на Хартата

С договора от Лисабон на Хартата се придава същата правна стойност, каквато имат Договорите на ЕС. Тя е правнообвързваща и зачитането на залегналите в Хартата основни права е правно изискване.

Съгласно член 51, параграф 1 от Хартата нейните разпоредби се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза. В този смисъл те трябва да зачитат залегналите в Хартата права, да спазват принципите и да насърчават тяхното прилагане в съответствие със своите компетенции, когато приемат и прилагат правила. В член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и член 51, параграф 2 от Хартата се уточнява, че разпоредбите на Хартата не могат да разширяват по никакъв начин компетенциите на Съюза, определени в Договорите.

Изискването за зачитане на правата, определени в Хартата, обвързва държавите членки единствено когато те действат в приложното поле на правото на Съюза. Що се отнася до държавите членки, Хартата се прилага за всички „прояви на държавата“. Следователно тя важи с еднаква сила както за органите на централната власт, така и за регионалните и местните органи и другите органи на публичната власт, когато те прилагат правото на Съюза.

В контекста на усвояването на ЕСИ фондовете всички предприети от държавите членки мерки в изпълнение на приложимите регламенти попадат в приложното поле на правото на ЕС. Хартата може да се прилага за бенефициерите на ЕСИ фондовете, независимо от правната им форма, на които е възложено предоставянето на услуга в обществен интерес по силата на акт на публичен орган и под неговия контрол и които поради тази причина разполагат с особени правомощия, по-широки в сравнение с тези, които произтичат от правните норми, приложими в отношенията между частни лица.

При все че зачитането на залегналите в Хартата основни права е правно изискване, в Хартата не е предвидено правно задължение за предприемането на активни мерки за насърчаване на тези права; държавите членки обаче се поощряват да приемат такива мерки, ако желаят това.

2.2.2.   Приложимост на Хартата

Съгласно член 51, параграф 1 от Хартата нейните разпоредби се отнасят за държавите членки единствено когато същите прилагат правото на Съюза.

В съответствие с постоянната практика на Съда във връзка с тълкуването на тези разпоредби, понятието „държавите членки, прилагащи правото на Съюза“ не означава, че те автоматично прилагат правото на Съюза, когато оказват подкрепа по линия на ЕСИФ, независимо каква е „националната мярка“ или „националното законодателство“, която стои зад акта, атакуван от жалбоподателя или ищеца.

За да се установи дали дадена национална мярка е свързана с прилагането на правото на Съюза, според Съда „следва, наред с други обстоятелства, да се провери:

дали предназначението на разглежданата национална правна уредба е да се приложи разпоредба от правото на Съюза;

от какво естество е тази правна уредба;

дали нейните цели са различни от следваните от правото на Съюза, въпреки че тя може косвено да му влияе;

дали в правото на Съюза съществува конкретна уредба на съответната материя или уредба, която може да ѝ влияе.“

Горепосочената логика на разсъждаване трябва да важи mutatis mutandis за всяка национална мярка, прилагаща правото на ЕС, независимо дали е законодателна, или не.

Освен това Съдът потвърди, че в политиката на сближаване, както и в други области, понятието „прилагане на правото на Съюза“ предполага съществуването на известна степен на връзка, надхвърляща сходството между разглежданите области или непрякото въздействие на една от областите върху другата.

Последиците от тази съдебна практика са, че ще е необходимо да се провери дали в даден случай от практиката национална мярка е предназначена да приложи разпоредба от правото на Съюза.

Прилагането на правото на ЕС в контекста на усвояването на ЕСИ фондовете е пояснено в раздел 3 по-долу и в приложение I.

3.   УСВОЯВАНЕ НА ЕСИ ФОНДОВЕТЕ И ХАРТАТА

В контекста на провеждането на политиката на сближаване разпоредбите на Хартата на основните права се прилагат при условията, посочени по-долу.

Принципът на недискриминация бе подсилен в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) (наричан по-долу „РОР“) чрез въвеждането на предварителна проверка за наличието на уредба за гарантиране на спазването му.

Съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 държавите членки и Комисията трябва да гарантират зачитането на принципите на равенство между мъжете и жените и недискриминация през цялото време на подготовката и изпълнението на програмите.

По отношение на принципа на недискриминация, основана на увреждане, и принципа на интеграция на хората с увреждания следва да се отбележи, че ЕС е страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (3). Правните последици за управлението на ЕСИ фондовете от ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от Съюза са описани по-долу в приложение II.

Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 изисква Комисията и държавите членки да гарантират, че подкрепата от ЕСИ фондовете е съгласувана със съответните политики, с хоризонталните принципи, посочени, наред с другото, в член 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и със съответните приоритети на Съюза.

Правната рамка, приложима по отношение на политиката на сближаване, бе допълнително укрепена, така че да се гарантира, че държавите членки разполагат със система за обработка на жалбите, включително на жалбите, съдържащи твърдения за нарушение на Хартата на основните права.

В контекста на ЕСИ фондовете следните регламенти и директиви на ЕС съдържат разпоредби, задействащи прилагането на Хартата:

1.

РОР;

2.

регламентите за отделните фондове;

3.

делегираните регламенти и регламентите за изпълнение на Комисията, приети въз основа на РОР или на регламентите за отделните фондове;

4.

други регламенти и директиви на ЕС, които са приложими за мерките, предприемани от държавите членки във връзка с усвояването на ЕСИ фондовете. Целта на настоящите насоки далеч не е да се направи преглед на националните мерки за прилагане на всички останали регламенти и директиви на ЕС, които са приложими за мерките, предприемани от държавите членки, когато прилагат ЕСИ фондовете. При все това националните органи имат задължението да спазват Хартата и в този контекст.

В областта на ЕСИ фондовете държавите членки прилагат правото на ЕС, когато разработват стратегията за интервенциите на ЕСИ фондовете и изготвят програмните документи (1), когато създават системата за управление, наблюдение и контрол (2), когато изпълняват програмите (3) в съответствие с набора от регламенти, споменати по-горе в точки 1—3. Следователно в следните етапи държавите членки трябва да гарантират спазването на Хартата  (4):

3.1.   Разработване на стратегията за интервенциите на ЕСИ фондовете и изготвяне на програмните документи (подготовка на стратегически рамки на политиката, споразумения за партньорство, програми и т.н.)

Счита се, че държавите членки действат в приложното поле на правото на Съюза, когато приемат актове или изготвят документи в рамките на задължение, включено в РОР или в който и да било от делегираните актове или актовете за изпълнение на същия. Това включва например изготвянето на споразумението за партньорство или оперативните програми (ОП).

Когато държавите членки изготвят такива документи, те трябва да гарантират с помощта на контролния списък на основните права, че съдържанието на документа е в съответствие с разпоредбите на Хартата. Съдържанието на документа трябва да зачита правата, защитени от Хартата, и да спазва принципите, залегнали в нея.

В този контекст, от най-голямо значение са правата и принципите на равенство пред закона, недискриминация, равенство между жените и мъжете, интеграция на хората с увреждания, правото на собственост и опазване на околната среда.

3.2.   Създаване на системите за управление, наблюдение и контрол

Счита се, че държавите членки действат в приложното поле на правото на Съюза, когато създават структури и процедури, изисквани съгласно РОР, за управление, наблюдение и контрол на ЕСИ фондовете или, ако това не се изисква изрично, когато въвеждат такива структури за целите на изпълнението на РОР, на правилата за отделните фондове или на делегираните актове и актовете за изпълнението на същите. Това включва определянето на органите и междинните звена, организацията на работата между тях, създаването на мониторинговия комитет и приемането на процедурни наръчници.

Когато правят това, органите на държавите членки трябва да гарантират зачитането на правата и принципите, залегнали в Хартата. В този контекст от най-голямо значение са именно разпоредбите на членове 7, 8, 41 и 47 от Хартата.

Член 47 признава правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, включително правото на изслушване. Член 7 се отнася за зачитането на личния и семейния живот. Член 8 се отнася за защитата на личните данни, докато член 41 се отнася за задължението на администрацията да мотивира своите решения.

Правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес трябва да се гарантира в хода на всички процедури, въведени за изпълнение на разпоредбите на РОР, на правилата за отделните фондове или на делегираните актове или актовете за изпълнение на същите.

Например, предмет на дело C-562/12 Liivimaa Lihaveis MTÜ/Eesti-Läti programmi 2007—2013 Seirekomitee пред Съда на ЕС е следното фактическо положение в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество между Естония и Латвия: Seirekomitee — орган, съставен от представители на двете държави членки — е взел окончателните решения във връзка с качествената оценка на проектните заявления по тази програма. Въпросният комитет е приел също така Наръчник за програмата, който предвижда, че решенията му не могат да се обжалват пред национален съд. При все че приемането на Наръчника за програмата не е изрично предвидено в приложимото законодателство за програмния период 2007—2013 г., нито в разпоредбите на ЕС във връзка с прилагането, Съдът на ЕС стигна до заключението, че наръчникът очевидно е приет с намерението да се приложи законодателството на Съюза и има задължителен характер за лицата, които желаят да получат финансиране по въпросната програма. Поради това Хартата, включително член 47, се счита за приложима в този случай. Съдът на ЕС прецени, че изключването в Наръчника за програмата на възможността за съдебен контрол пред национален съд на решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, противоречи на член 47.

По отношение на организацията на партньорството, в най-голяма степен са относими следните права и принципи, залегнали в Хартата: недискриминация, езиково многообразие, равенство между жените и мъжете, интеграция на хората с увреждания, докато във връзка например с формулирането на правилата за присъединяване, е необходимо да се обърне особено внимание на правата и принципите на недискриминация, езиково многообразие и равенство между жените и мъжете.

Що се отнася до функциите и задълженията на мониторинговия комитет в рамките на създаването на системата за управление, наблюдение и контрол, правата и принципите, залегнали в Хартата, които са относими в най-голяма степен, включват защитата на личните данни, недискриминацията, езиковото многообразие, равенството между жените и мъжете, интеграцията на хората с увреждания, равенството пред закона и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес.

3.3.   Изпълнение на програмите и извършване на конкретни действия, очертани в описанието на проект за работи, свързани с усвояването на ЕСИ фондовете

Изпълнението на програмите изисква предприемането на действия от управляващия орган или междинните звена (5). Подобни действия, като например публикуване на покани за представяне на предложения, подбор на операциите, подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, проследяване на изпълнението, проверка на исканията за плащане от бенефициерите, извършване на проверки на място, контрол върху работата на междинните звена, изпращане на исканията за плащане, подготовка и представяне на доклади, са действия по прилагане на правото на ЕС.

Отговорностите на сертифициращите органи по член 126 от РОР също предполагат предприемането на мерки за прилагане на правото на ЕС. Същото се отнася и за одитните органи, когато изготвят одитна стратегия, извършват одит, изготвят одитно становище и контролни доклади.

Освен това, както е обяснено в глава 2.2 „Правен статут на Хартата“, Хартата може да се прилага за определени бенефициери, когато са изпълнени условията, посочени в глава 2.2 (държава членка приема мярка, по силата на която на тези бенефициери, независимо от правната им форма, се възлага предоставянето на услуга в обществен интерес под контрола на публичен орган. Поради тази конкретна причина те разполагат с особени правомощия, по-широки в сравнение с тези, които произтичат от правните норми, приложими в отношенията между частни лица) (6).

Когато изпълняват задачите си, националните органи трябва да гарантират зачитането на правата и принципите, залегнали в Хартата, и в този контекст правата и принципите, залегнали в Хартата, които са в най-голяма степен относими, са: правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, защита на личните данни, равенство пред закона и равенство между жените и мъжете, недискриминация, правата на детето, интеграция на хората с увреждания и високо равнище на опазване на околната среда, езиково многообразие, безопасни условия на труд, свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, свобода на събранията и сдруженията, право на образование, свобода на стопанската инициатива, право на собственост, защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране, зачитане на личния и семейния живот.

3.4.   Приложимост на Хартата в контекста на политиката на сближаване: защо Хартата е от значение за държавните органи, които управляват ЕСИ фондовете?

Нарушаването на основно право, залегнало в Хартата, подлежи на съдебен контрол от съдилищата на държавите членки и от Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС).

Разпоредбите на правото на ЕС и тези на националното право, основаващи се на правото на ЕС, трябва да се тълкуват в съзвучие със задълженията, произтичащи от Хартата, така че да се реализират на практика правата, гарантирани в нея. Когато национална юрисдикция има съмнения относно приложимостта на Хартата или правилното тълкуване на нейните разпоредби, тя може — а в случая на национален съд от последна инстанция, трябва — да сезира Съда на Европейския съюз с искане за преюдициално заключение. Отговорът на Съда на Европейския съюз дава възможност на националната юрисдикция да се произнесе по съответния казус. Националните съдилища прибягват редовно до тази процедура. Тя спомага за доразвиването на свързаната с Хартата съдебна практика и засилва ролята на националните съдилища в нейното спазване.

Като пазител на Договорите Комисията има правомощието да се опита да преустанови нарушение на Хартата. Тя може да започне производство за установяване на нарушение срещу държавите членки във връзка с неспазване на Хартата.

Тъй като Хартата се прилага за държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза, Комисията не може да започне производство за установяване на нарушение на Хартата от националното право, ако въпросното национално законодателство не прилага правото на ЕС. Когато Хартата не се прилага, основните права продължават да са гарантирани на национално равнище съгласно конституциите или конституционните традиции на държавите членки и ратифицираните от тях международни конвенции, чието спазване е гарантирано от националните съдилища.

Освен това, в контекста на ЕСИ фондовете, член 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 изисква операциите, получили подкрепа от ЕСИ фондовете, да съответстват на приложимото право на Съюза и националното право, свързано с прилагането му. Ако дадена държава членка не спазва Хартата по подобаващ начин, когато предприема действия или мерки за прилагане на правото на ЕС, това би могло да се приравни към допусната нередност от страна на икономически оператор (член 2, точка 36 от РОР). Поради това, когато е целесъобразно, Комисията ще използва средствата, с които разполага, за да гарантира, че фондовете на ЕС се използват при спазване на Хартата, в случаите, когато това е приложимо, включително прекъсване на крайните срокове за плащане, спиране на плащанията и финансови корекции, както и производство за установяване на нарушение съгласно член 258 от ДФЕС.

Задължението на националните органи да гарантират зачитането и защитата на основните права е от особено значение по отношение на жалбите, които държавите членки може да получат във връзка с възможно нарушение на Хартата. Свързано с въпроса за наблюдение на прилагането и изпълнението на Хартата в държавите членки е задължението за държавите членки, произтичащо от член 74, параграф 3 от РОР, да имат ефективна уредба за разглеждане на жалби във връзка с ЕСИ фондовете, подадени от юридически или физически лица. Жалби във връзка с ЕСИ фондовете могат да бъдат отправяни и директно до Комисията.

4.   КАК ДА СЕ ОЦЕНЯВА СПАЗВАНЕТО НА ХАРТАТА — КОНТРОЛЕН СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

Приканват се националните органи, които отговарят за усвояването на ЕСИ фондовете, внимателно да преценяват дали действията и мерките (планирани или вече приети от тях) действително попадат в приложното поле на правото на ЕС и да проверяват дали те биха могли да имат въздействие върху основните права, залегнали в Хартата.

Като практически инструмент, който да им помогне при извършване на тази преценка, се предлага следният контролен списък, чието използване не е задължително.

I.   ПРОВЕРЕТЕ — дали предвижданото национално действие или мярка е мярка за прилагане на правото на ЕС и поради това попада в приложното поле на Хартата

NB: тази проверка не е необходима за действия и документи, посочени в настоящите насоки като прилагащи правото на ЕС.

а)

Проверете дали съществува задължение в правото на ЕС, различно от Хартата, което е приложимо за националното действие или мярка.

б)

Ако такова задължение съществува в правото на ЕС, проверете дали националното действие или мярка е предназначено(а) да го изпълни.

II.   ПРОВЕРЕТЕ — дали има възможно нарушение на основните права

1.

Кои основни права са засегнати? (Анализът на предвижданото действие или мярка в светлината на основните права в Хартата, както и на „основните въпроси относно въздействието“ в приложение III, дава първоначална представа за това кои основни права са засегнати.)

2.

Въпросните права абсолютни права ли са? (Примери за такива права са забрана на изтезанията и забрана на робството или принудителното подчинение.)

Ако се стигне до заключението, че предвижданото действие или мярка ограничава абсолютно право, то/тя трябва да бъде отхвърлено(а) още на този етап, тъй като абсолютните права не могат да бъдат ограничавани, и не е необходим допълнителен анализ по точки 3—6.

3.

Какво е въздействието върху основните права на предвиденото действие или мярка, предмет на разглеждане? Тази стъпка има за цел да се установи положителното въздействие (насърчаване на основните права) или отрицателното въздействие (ограничаване на основни права) за всички засегнати заинтересовани страни.

4.

Има ли предвиденото действие или мярка едновременно благоприятно и отрицателно въздействие в зависимост от разглежданите основни права (например отрицателно въздействие върху свободата на изразяване на мнение и благоприятно въздействие върху интелектуалната собственост)?

Ако анализът разкрива, че предвиденото действие или мярка няма да има съществено въздействие върху основните права или ще има само положително въздействие върху тях, не е необходим допълнителен анализ по точки 5 и 6. Ако установите отрицателно въздействие, преминете към анализ на следните въпроси:

5.

Ограничаването на основните права или отрицателното въздействие върху тях предвидено ли е по ясен и предвидим начин в законодателството?

6.

Такова ограничаване/отрицателно въздействие:

отговаря ли действително на цел от общ интерес на Съюза или за защита на правата и свободите на други хора? (Тази стъпка трябва да установи конкретната цел от общ интерес или за защита на правата и свободите на други хора.)

необходимо ли е за постигането на преследваната цел? (Тази стъпка следва да проучи дали мярката е подходяща и ефективна за постигането на преследваната цел, без да надхвърля необходимото за нейното постигане. Защо няма друга също толкова ефективна, но по-малко ограничителна мярка?)

пропорционално ли е на желаната цел?

зачита ли основното съдържание на засегнатите основни права?

Ако отговорът на всички тези въпроси е утвърдителен, ограничението на засегнатото основно право може да се счита за легитимно.

За илюстриране на използването на този контролен списък, вижте приведения по-долу конкретен пример за неговото използване с оглед на фактите по дело C-401/11, Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství и преценката на Съда в решението му от 11 април 2013 г.

Въпросната държава членка е въвела схема за подпомагане за ранно пенсиониране на земеделски производители, съфининсирана от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА). Понятието „пенсионна възраст“, за да може да се участва в схемата, е определено в националното законодателство. Националното законодателство определя пенсионната възраст, като тя е различна в зависимост от пола на заявителя, а за жените — в зависимост от броя на отгледаните от тях деца.

При прилагането на контролния списък в разглеждания случай е необходимо да се анализират следните въпроси:

 

1.

Кои основни права са засегнати?

Схемата за подпомагане за ранно пенсиониране засяга принципите на равно третиране и недискриминация, залегнали в член 20, член 21, параграф 1 и член 23 от Хартата.

 

2.

Въпросните права абсолютни права ли са?

Не, правата, залегнали в член 20, член 21, параграф 1 и член 23 от Хартата, не са абсолютни права.

 

3.

Какво е въздействието върху основните права на предвиденото действие или мярка, предмет на разглеждане? Тази стъпка има за цел установяване на положителното въздействие (насърчаване на основните права) или отрицателното въздействие (ограничаване на основни права) за всички засегнати заинтересовани страни.

Поради факта, че „нормалната пенсионна възраст“ се определя различно в зависимост от пола на заявилия подпомагане за ранно пенсиониране в селското стопанство, а по отношение на заявителите жени — в зависимост от броя на децата, отгледани от заявителя, схемата за подпомагане за ранно пенсиониране има отрицателно въздействие върху принципа на равно третиране на жените и мъжете и поставя жените земеделски производители в по-неблагоприятно положение от мъжете земеделски производители.

 

4.

Има ли предвиденото действие или мярка едновременно благоприятно и отрицателно въздействие в зависимост от разглежданите основни права?

Предвиденото действие има отрицателно въздействие единствено върху въпросното право, а именно за жените, които са отгледали по-голям брой деца. Жените, които са отгледали по-голям брой деца, обективно разполагат с по-кратък срок за подаване на заявление за участие в схемата за подпомагане за ранно пенсиониране от този, който е предоставен за мъжете или за жените, които са отгледали по-малък брой деца.

 

5.

Ограничаването на основните права или отрицателното въздействие върху тях предвидено ли е по ясен и предвидим начин в законодателството?

Да, понятието „нормална пенсионна възраст“ е определено в националното законодателство.

 

6.

Такова ограничаване/отрицателно въздействие:

отговаря ли действително на цел от общ интерес на Съюза или за защита на правата и свободите на други хора?

Не, разликата в третирането не отговаря на цел от общ интерес на Съюза, нито за защита на правата и свободите на други хора.

необходимо ли е за постигането на преследваната цел? (Тази стъпка следва да проучи дали мярката е подходяща и ефективна за постигането на преследваната цел, без да надхвърля необходимото за нейното постигане. Защо няма друга също толкова ефективна, но по-малко ограничителна мярка?)

Не, мярката не е необходима за постигането на преследваната цел, която е да се насърчат тези производители — независимо от техния пол и от броя на отгледаните от тях деца — да преустановят преждевременно и окончателно своята селскостопанска дейност, за да се гарантира по-добре жизнеспособността на земеделските стопанства. Тези производители — както мъжете, така и жените — могат да поискат такова подпомагане, ако са преустановили окончателно всякаква селскостопанска дейност с търговска цел, след като са упражнявали тази дейност през последните десет години преди нейното прекратяване и са на възраст най-малко 55 години, без да са достигнали нормалната пенсионна възраст към момента на прекратяването. Преследваната цел би могла да се постигне и без да се прави разграничение въз основа на пола или броя на отгледаните деца.

Тъй като на тези въпроси не може да се отговори утвърдително, ограничението на засегнатото основно право (равно третиране) не може да се счита за легитимно и следователно представлява нарушение на член 20, член 21, параграф 1 и член 23 от Хартата.


(1)  http://fra.europa.eu/bg/charterpedia

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Конвенция за правата на хората с увреждания (приета от Общото събрание с Резолюция 61/106 от 13 декември 2006 г. Влязла в сила на 3 май 2008 г. след 20-ата ѝ ратификация) — https://www.un.org/development/desa/disabilities/conference-of-states-parties-to-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html

(4)  Примери за мерки, предприети от държавите членки, които се считат за прилагане на правото на ЕС, са приведени в контекста на правната рамка за програмния период 2014—2020 г. Считано от 2009 г. обаче разпоредбите на Хартата трябва да се прилагат по-специално в контекста на усвояването на ЕСИ фондовете при условията, припомнени в настоящите насоки.

(5)  Например местните групи за действие (МГД), посочени в член 34, параграф 1 и член 125 от РОР, действащи като междинни звена.

(6)  Контролният списък, фигуриращ в глава 4 от настоящите насоки, може да се използва при преценката дали определено действие на тези бенефициери представлява действие по прилагане на правото на ЕС.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Примери за прилагането на правото на ЕС от държавите членки в контекста на ЕСИ фондовете

В глава 3 от настоящите насоки са конкретно описани трите етапа, свързани с усвояването на ЕСИ фондовете, които изискват спазване на Хартата.

Списъкът на разпоредбите на РОР от най-голямо значение, които изискват действия и документи от национален (на централно, регионално или местно равнище) орган, е даден по-долу. Посочени са също така примери за конкретно право или принцип в Хартата, които могат да са относими в даден случай, както и примери за възможни въпроси, свързани с основните права.

Когато държавите членки изготвят документи и приемат актове, с които прилагат правото на Съюза (независимо от формата им: решение, писмо, наръчник, закон и др.), това трябва да се прави, като надлежно отчитат своите задължения да зачитат всички права, залегнали в Хартата.

Например правото на недискриминация, правото на собственост, защита на личните данни, както и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, трябва да се гарантират в хода на всички процедури, въведени за изпълнение на разпоредбите на РОР или на делегираните актове и актовете за изпълнение на същия.

1.   Разработване на стратегията за интервенциите за ЕСИ фондовете и изготвяне на програмните документи

По отношение на подготовката на стратегията за интервенциите и програмните документи за ЕСИ фондовете, РОР предвижда определени действия на държавите членки, които са национални мерки за прилагане на правото на ЕС и изискват спазване на Хартата. Действия на държавите членки:

подготовка и изменение на споразумение за партньорство — държавите членки следва да гарантират спазването на Хартата в този процес, който води до представяне на документа на Комисията, както и в самия документ;

подготовка и изменение на програмите: член 26, параграф 2 и член 30 от РОР, член 4, параграф 4, член 7, член 8, член 19, параграф 1 и приложение XI от РОР; ЕФРР, ЕСФ, КФ: член 96, параграф 2, член 96, параграф 4, буква а), член 96, параграф 7, член 96, параграф 10 от РОР; ЕФРР: член 8, параграфи 7 и 12 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1); ЕЗФРСР: членове 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2); ЕФМДР: членове 17, 18 и 20 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3), Регламент за изпълнение (ЕС) № 771/2014 на Комисията (4) и Делегиран регламент (ЕС) № 1046/2014 на Комисията (5);

програми.

Следните права/принципи, залегнали в Хартата, биха могли да бъдат от особено значение: равенство пред закона, недискриминация, равенство между жените и мъжете, интеграция на хората с увреждания, право на собственост и опазване на околната среда.

2.   Създаване на системите за управление, наблюдение и контрол

На държавите членки или органите, определени от тях, се препоръчва да обръщат специално внимание на спазването на Хартата, когато създават системата за управление, наблюдение и контрол. Следният неизчерпателен списък на действия и документи се изисква от регламентите:

I.    Държави членки: съответните действия са: създаване на системи за управление и контрол за програмите, организиране на партньорство и формулиране на правилата за членство в мониторинговия комитет.

А)

Създаване на системи за управление и контрол за програмите (член 74, параграф 2 от РОР), членове 7 и 72, член 74, параграф 2 от РОР, ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФМДР: член 123 от РОР, ЕЗФРСР: членове 65 и 66 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и относимите разпоредби от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6); ЕФМДР: членове 97 и 99 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2014 на Комисията (7).

Документи, свързани със създаването на системи за управление и контрол за програмите:

документи, съдържащи правилата за създаване на системи за управление и контрол;

документи във връзка с процедурите за гарантиране на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите (член 125, параграф 4, буква в) от РОР);

документи във връзка с процедури за подкрепа на дейността на мониторинговия комитет;

документи във връзка с процедури за система за събиране, записване и съхраняване в компютризирана форма на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително, когато е приложимо, данни относно отделните участници и разбивка на данните за показателите по пол, когато това се изисква;

документи във връзка с процедури за надзор по отношение на функциите, делегирани официално от управляващия орган съгласно член 123, параграфи 6 и 7 от РОР;

документи във връзка с процедури за оценка, подбор и одобряване на операции и за осигуряване — през целия период на изпълнение — на тяхното съответствие с приложимите правила (член 125, параграф 3 от РОР), включително инструкции и насоки, които осигуряват приноса на операциите за постигането на конкретните цели и резултати на съответните приоритети в съответствие с разпоредбите на член 125, параграф 3, буква а), подточка i) от РОР, и процедури, които да гарантират, че операциите се отхвърлят, когато са физически приключени или изцяло изпълнени преди бенефициерът да подаде заявлението за финансиране (включително процедурите, които междинните звена използват, когато оценката, подборът и одобряването на операциите са делегирани);

документи във връзка с процедури, които да гарантират предоставянето на бенефициера на документ, в който се посочват условията за оказване на подкрепа на всяка операция, включително процедурите, гарантиращи, че бенефициерите поддържат отделна счетоводна система или адекватен счетоводен код за всички трансакции, свързани с дадена операция;

документи във връзка с процедури за проверки на операции (в съответствие с изискванията по член 125, параграфи 4—7 от РОР), включително за осигуряване на съответствието на операциите с политиките на Съюза (като например тези, свързани с партньорството и многостепенното управление, насърчаване на равенството между половете, недискриминацията, достъпността за лица с увреждания, устойчивото развитие, обществените поръчки, правилата в областта на държавната помощ и околната среда), и идентификация на органите или структурите, които извършват тези проверки;

документи във връзка с процедурите, съгласно които заявленията за възстановяване се получават от бенефициерите и се проверяват и валидират, и съгласно които плащанията за бенефициерите се разрешават, изпълняват и осчетоводяват в съответствие със задълженията, предвидени в член 122, параграф 3 от РОР, считано от 2016 г. (включително процедурите, които се използват от междинните звена, когато е делегирана обработката на заявленията за възстановяване), с цел да се спази срокът от 90 дни за извършване на плащанията към бенефициерите съгласно член 132 от РОР;

документи във връзка с процедури за изготвяне и предаване на Комисията на годишни доклади и окончателен доклад за изпълнението (член 125, параграф 2, буква б) от РОР), включително процедурите за събиране и докладване на надеждни данни по показателите за изпълнението (член 125, параграф 2, буква а) от РОР);

документи във връзка с процедури за изготвяне на декларацията за управлението (член 125, параграф 4, буква д) от РОР);

документи във връзка с процедури за изготвяне на годишното обобщение на окончателните одитни доклади и на извършените проверки, включително анализ на естеството и размера на установените грешки и слабости в системите, както и коригиращите действия, които са предприети или планирани (член 125, параграф 4, буква д) от РОР);

документи във връзка с процедури за осведомяване на персонала за посочените по-горе процедури, както и посочване на организираното/предвиденото обучение и публикуваните насоки (дата и референтен номер);

документи във връзка с процедурите, прилагани от междинните звена за изпълнение на делегираните им задачи, както и във връзка с процедурите на сертифициращия орган за упражняване на контрол върху ефективността на изпълнението на задачите, делегирани на междинните звена;

документи във връзка с процедура за докладване и коригиране на нередностите (включително измамите) и свързаните с това последващи действия, както и отчитане на оттеглените и събраните суми, подлежащите на събиране суми, неподлежащите на събиране суми и сумите, свързани с операции, които са спрени поради съдебно производство или административно обжалване със суспензивен ефект;

документи във връзка с процедура за спазване на задължението за нотифициране на Комисията за нередности съгласно член 122, параграф 2 от РОР;

документи във връзка с процедури за изготвяне и подаване на заявления за плащане;

документи във връзка с действащите разпоредби относно достъпа на сертифициращия орган до информация за операциите, необходима за изготвянето и представянето на заявления за плащане, включително резултатите от проверките на управлението (в съответствие с член 125 от РОР) и всички съответни одити;

документи във връзка с процедурата, съгласно която заявленията за плащане са изготвени и са подадени до Комисията, включително процедурата за гарантиране изпращането на окончателното заявление за междинно плащане до 31 юли след края на предходната счетоводна година;

документи във връзка със счетоводната система, въз основа на която отчетите за разходите се удостоверяват пред Комисията (член 126, буква г) от РОР);

документи във връзка с действащите процедури за изготвяне на отчетите, посочени в член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (8) (член 126, буква б) от РОР);

документи във връзка с уредба за удостоверяване на пълнотата, точността и достоверността на отчетите, както и че разходите, вписани в счетоводните отчети, са в съответствие с приложимото право (член 126, буква в) от РОР), като се вземат предвид резултатите от всички проверки и одити;

документи във връзка със системата за гарантиране на бързото събиране на публичната помощ, включително помощ от Съюза;

документи във връзка с процедури за осигуряване на адекватна одитна следа чрез водене на счетоводни записи в компютризирана форма, включително възстановените суми, сумите, които подлежат на събиране, сумите, оттеглени от заявление за плащане, сумите, които не подлежат на събиране, и сумите, свързани с операции, спрени поради съдебно производство или административно обжалване със суспензивен ефект, за всяка операция, включително възстановените суми, получени в резултат на прилагането на член 71 от РОР относно дълготрайността на операциите;

документи във връзка с уредба за приспадане на събрани суми или суми, които трябва да бъдат оттеглени от разходите, които ще се декларират;

документи във връзка с информационните системи, включително диаграма (централна или обща мрежова система или децентрализирана система с връзки между системите);

документи във връзка с процедурите за проверка на това гарантирана ли е сигурността на информационните системи;

националните правила за допустимост за оперативните програми и програмите за развитие на селските райони;

приемане на правила за допустимост на разходите за програмите за сътрудничество.

Когато държавите членки разработват стратегията за интервенциите за ЕСИ фондовете и изготвят програмните документи, те трябва да зачитат правата, защитени от Хартата, и да спазват принципите, залегнали в нея. В този контекст, от най-голямо значение са разпоредбите на член 47 от Хартата, който признава правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, включително правото на изслушване, член 7 относно зачитането на личния и семейния живот и член 8 относно защитата на личните данни.

Б)

Организиране на партньорство (член 5, параграфи 1 и 2 от РОР), членове 5 и 7, член 15, параграф 1, букви в) и г) от РОР, членове 2, 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията (9).

Съответни документи за организиране на партньорство: документи във връзка с уредбата за партньорството в споразумението за партньорство и други документи във връзка с организацията на партньорството.

Относимите права/принципи в Хартата включват:

недискриминация, езиково многообразие, равенство между жените и мъжете, интеграция на хората с увреждания.

В)

Формулиране на правилата за членство в мониторинговия комитет и изготвяне на процедурен правилник на мониторинговия комитет (член 10, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014, член 7, член 47, параграфи 1—3 (10) и член 48, параграф 1 от РОР).

Съответни документи: документи във връзка с правилата за членство в мониторинговия комитета и процедурен правилник на мониторинговия комитет.

Относимите права/принципи в Хартата включват: недискриминация, равенство между жените и мъжете, езиково многообразие.

II.    Мониторингов комитет

Разглеждане и одобрение на комуникационната стратегия за оперативната програма и всички изменения на стратегията, критериите за подбор на операциите (член 110, параграф 2, букви а) и г) от РОР, ЕЗФРСР: член 74, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Относимите права/принципи в Хартата включват: защита на личните данни, недискриминация, езиково многообразие, равенство между жените и мъжете, интеграция на хората с увреждания.

Установяване на допълнителни правила за допустимост на разходите по ЕТС програмите (член 18, параграф 2 от Регламента за ЕТС)

Съответни документи: документ за създаване на допълнителни правила за допустимост на разходите по ЕТС програмите

Относимите права/принципи в Хартата включват: недискриминация, равенство между жените и мъжете, езиково многообразие, интеграция на хората с увреждания, равенство пред закона, право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес.

3.   Изпълнение на програмите:

Що се отнася до изпълнението на програмите, по-долу е даден списък от примери за действия и документи, произтичащи от РОР, във връзка с които държавите членки или определените от тях органи трябва да обръщат специално внимание на спазването на Хартата.

I.    Управляващ орган/междинно звено:

Съответно действие: изработване и, след одобрение от мониторинговия комитет, прилагане на подходящи процедури и критерии за подбор, включително подготовката на покани за предложения (член 125, параграф 3, буква а) от РОР, член 4, параграф 4, членове 7, 8, 34, член 36, параграф 3, член 47, параграф 1 от РОР), ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФМДР: член 125, параграф 3, буква а) от РОР и делегирани регламенти (ЕС) 2015/288 (11) и (ЕС) 2015/852 (12) на Комисията, ЕЗФРСР: член 49 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, член 113 от Регламент (ЕС) № 508/2014, член 12 от Регламента за ETC (13), член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз.

Съответни документи за това действие:

документи във връзка с процедурата за подбор;

документи във връзка с критериите за подбор.

Относимите права/принципи в Хартата включват: защита на личните данни, езиково многообразие, равенство пред закона, недискриминация, равенство между жените и мъжете, интеграция на хората с увреждания, опазване на околната среда, право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, безопасни условия на труд.

Съответно действие: изпълнение на програмите, предоставяне на кумулативни данни за операциите, избрани за финансиране, член 4, параграфи 4 и 5, членове 7, 8 и 74 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФМДР: членове 122 и 123 от РОР, член 21 от Регламента за ЕТС, ЕЗФРСР: членове 65 и 66 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и относимите разпоредби на Регламент (ЕС) № 1306/2013, ЕФМДР: член 97 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 1242/2014 (14) и (ЕС) № 1243/2014 (15) на Комисията.

Съответни документи за това действие:

документи във връзка с условията за подпомагане за всяка операция, включително специфичните изисквания, свързани с продуктите или услугите, които трябва да бъдат доставени по съответната операция, плана за финансиране и крайните срокове за изпълнение (член 125, параграф 3, буква в) от РОР);

уведомления за избрани големи проекти (член 102, параграф 1, първа алинея от РОР, член 1 и приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията (16)).

Относимите права/принципи в Хартата включват: защита на личните данни, свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, свобода на събранията и сдруженията, право на образование, свобода на стопанската инициатива, право на собственост, защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране, равенство пред закона, недискриминация, равенство между жените и мъжете, интеграция на хората с увреждания, опазване на околната среда, право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес.

Съответно действие: информиране на потенциалните бенефициери относно възможностите за финансиране (член 115, параграф 1, буква в) от РОР): член 7, ЕФРР, ЕСФ, КФ: член 115, параграф 1, буква в) от РОР, ЕЗФРСР: член 66, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 (17).

Относимите права/принципи в Хартата включват: равенство пред закона, недискриминация.

Съответно действие: поддържане и предоставяне на достъп до списъка на операциите, достъпен чрез единния уебсайт или единния портал (член 115, параграф 2 от РОР): ЕФРР, ЕСФ, КФ: член 115, параграф 2 от РОР (18); ЕФМДР: приложение V към Регламент (ЕС) № 508/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 763/2014 на Комисията (19).

Съответни документи за това действие: информация на уебсайт или портал.

Относимите права/принципи в Хартата включват: зачитане на личния и семейния живот, защита на личните данни.

II.    Мониторингов комитет

Съответно действие: избор на операции (член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1299/2013): член 4, параграф 4, член 7, член 8, член 29, параграф 4, член 47, параграф 1 от РОР, ЕФРР, ЕЗФРСР: член 49 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз.

Относимите права/принципи в Хартата включват: равенство пред закона, недискриминация, равенство между жените и мъжете, интеграция на хората с увреждания, опазване на околната среда, право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес.

Съответно действие: разглеждане и одобряване на годишния доклад за изпълнението.

Относимите права/принципи в Хартата включват: защита на личните данни.

III.    Сертифициращ орган

Съответни действия: изготвяне, удостоверяване и изпращане на заявления за плащане, съставяне на отчетите, удостоверяване на пълнотата, точността и достоверността на отчетите, както и че разходите, вписани в счетоводните отчети, са в съответствие с приложимото право и са били направени във връзка с операциите, избрани за финансиране в съответствие с критериите, приложими за оперативната програма, и са в съответствие с приложимото право, осигуряване на наличието на система за записване и съхранение в компютризирана форма на счетоводните записи за всяка операция (и други функции, предвидени в член 126 от РОР).

Относимите права/принципи в Хартата включват: защита на личните данни.

IV.    Одитен орган

Съответно действие: извършване на одитите (член 127, параграфи 1 и 2 от РОР).

Съответни документи: стратегия за одит (член 127, параграф 4 от РОР), одитно становище в съответствие с член 59, параграф 5, втора алинея от Финансовия регламент, контролен доклад (член 127, параграф 5, букви а) и б) от РОР).

Относимите права/принципи в Хартата включват: защита на личните данни, зачитане на личния и семейния живот, недискриминация.


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(3)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 209, 16.7.2014 г., стр. 20.

(5)  ОВ L 291, 7.10.2014 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(7)  ОВ L 283, 27.9.2014 г., стр. 11.

(8)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1.

(10)  За ЕТС програми.

(11)  ОВ L 51, 24.2.2015 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 13.

(13)  Съгласно член 12, параграф 1 от Регламента за ЕТС операциите по ЕТС програмите се избират от мониторинговия комитет или, когато е целесъобразно, от управителния комитет.

(14)  ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 11.

(15)  ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 39.

(16)  ОВ L 286, 30.9.2014 г., стр. 1.

(17)  Съгласно член 23, параграф 2 от Регламента за ЕТС това е задача на съвместния секретариат.

(18)  Вж. бележка под линия 17.

(19)  ОВ L 209, 16.7.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Основните права в ЕС отвъд рамките на Хартата

Хартата съответства на Европейската конвенция за правата на човека, приета в рамките на Съвета на Европа. Когато Хартата съдържа права, които произтичат от тази конвенция, тяхното значение и обхват са същите (член 52, параграф 3 от Хартата) (1).

По отношение на интеграцията на хората с увреждания (член 26 от Хартата), през декември 2010 г. ЕС ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Поради това тази конвенция е неразделна част от правовия ред на Съюза (2). Освен това международните споразумения, сключени от Европейския съюз, имат предимство пред актовете от вторичното право. Затова последните трябва да се тълкуват по начин, съвместим с Конвенцията за правата на хората с увреждания (3). Тъй като ЕС и неговите държави членки са отделни договарящи се страни и всяка има компетентност в областите, попадащи в обхвата на тази конвенция, то последната е „смесено“ споразумение в контекста на ЕС. Всички нейни разпоредби, попадащи в компетентността на ЕС, са задължителни за институциите на ЕС. Освен това правото на ЕС задължава държавите членки да прилагат конвенцията дотолкова, доколкото нейните разпоредби са от компетентността на ЕС. Прилагането на конвенцията в области, които не са от компетентността на ЕС, става изключително по преценка на държавите членки. Независимо от техните различни компетентности, Съюзът и държавите членки имат задължение за лоялно сътрудничество, когато изпълняват задълженията, предвидени в подобни „смесени“ споразумения. В своята декларация, депозирана при ратификацията, ЕС предостави на ООН списък на актове на Съюза, които „описват границите на сферата на компетентност на Общността в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност. […]“. Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (4) е споменат изрично в декларацията. За да подпомогнат държавите членки при спазването на техните задължения съгласно Конвенцията на ООН, службите на Европейската комисия изготвиха два документа с насоки (5) и наръчник за деинституционализация (6).

По отношение на забраната на всяка форма на дискриминация, основана по-специално на раса, цвят на кожата, етнически или социален произход (член 21 от Хартата) Комисията издаде насоки относно десегрегацията в жилищното настаняване и образованието за маргинализираните общности (7).

По отношение на опазването на околната среда и основните процесуални права, Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуската конвенция) е подписана от Общността и впоследствие одобрена с Решение 2005/370/ЕО на Съвета (8). Поради това разпоредбите на тази конвенция са неразделна част от правовия ред на Съюза (9). Освен това те имат предимство пред вторичното право на ЕС и съответно последното трябва да се тълкува по начин, съвместим с Орхуската конвенция (10).

Освен това член 7 от ДЕС може да бъде задействан в случай на сериозно нарушение от страна на държава членка на ценностите на Съюза, посочени в член 2, които включват зачитане на правата на човека и равенство пред закона. Процедурата може да доведе до спирането на определени права, произтичащи от прилагането на Договорите по отношение на въпросната държава членка.

И накрая следва да се има предвид, че общите принципи на правото на ЕС, установени в съдебната практика на Съда на ЕС, са допълнителен източник за основните права в първичното право на ЕС. Съгласно член 6 от ДЕС и съдебната практика на Съда на ЕС те запазват своята релевантност за защитата на основните права в правната система на Съюза заедно с Хартата.

Общите принципи се прилагат заедно с Хартата, когато държавите членки действат в рамките на приложното поле на правото на Съюза. Например член 41 от Хартата, който предвижда правото на добра администрация, не е насочен към държавите членки, а само към Съюза. Въпреки това, в случаите, когато държавите членки действат в рамките на приложното поле на правото на Съюза, общият принцип на добра администрация би могъл все пак да се прилага.


(1)  Пресслужбата на Европейския съд по правата на човека състави тематични информационни фишове, обхващащи съдебната практика на Съда и висящите дела. Тези информационни фишове са много полезни в случай на съмнения относно тълкуването на определени основни права. Могат да бъдат намерени на адрес:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=#n1347890855564_pointer

По-специално вж. наскоро публикувания фиш относно околната среда и ЕКПЧ, в който е направен обзорен преглед на въпросите, свързани, наред с другото, с неудобства (миризми, шум и димно замърсяване), които в определени случаи са равностойни на нарушение на член 8 от ЕКПЧ относно правото на зачитане на личния и семейния живот, залегнало в член 7 от Хартата (формулировката на член 8 от ЕКПЧ и на член 7 от Хартата е сходна):

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf

(2)  Вж. например решението на Съда на ЕС от 11 април 2013 г. по съединени дела C-335/11 и C-337/11, HK Danmark, точка 30.

(3)  Вж. например решението на Съда на ЕС от 11 април 2013 г. по съединени дела C-335/11 и C-337/11, HK Danmark, точка 29.

(4)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

(5)  Общи европейски насоки за преход от институционална грижа към грижа в общността, http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf; и Тематична ръководна бележка относно прехода от институционална грижа към грижа в общността (деинституционализация), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_deinstitutionalistion.pdf

(6)  Наръчник за използване на фондовете на Европейския съюз за преход от институционална грижа към грижа в общността, http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/Toolkit-07-17-2014-update-WEB.pdf

(7)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf

(8)  ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1.

(9)  Дело C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie, Сборник 2011 г., стр. I-01255, точка 30.

(10)  Вж. бележка под линия 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Основни въпроси

Въпросите по-долу (1) дават общи насоки кои конкретни въпроси биха могли да бъдат разгледани, когато се проверяват действията и документите, споменати в приложение I, за съответствие с основните права.

Въздействия върху основните права

Основни въпроси

Общи положения

Кои основни права са засегнати?

Въпросните права абсолютни ли са (които не подлежат на ограничаване, например човешко достойнство и забрана на изтезанията)?

Има ли действието (2) едновременно благоприятно и отрицателно въздействие в зависимост от разглежданите основни права (например отрицателно въздействие върху свободата на изразяване на мнение и благоприятно въздействие върху интелектуалната собственост)?

Достойнство

Действието засяга ли човешкото достойнство, правото на живот или на неприкосновеност на личността?

Действието повдига ли (био)етични въпроси (клониране, използване на човешкото тяло или части от него за финансово облагодетелстване, генетични изследвания/тестове, използване на генетична информация)?

Ще доведе ли то до рискове от гледна точка на изтезания и на нечовешко или унизително отношение или наказание?

Ще има ли то влияние от гледна точка на принудителен труд или трафик на хора?

Личност, личен и семеен живот, свобода на съвестта и изразяване на мнение

Засяга ли правото на свобода на личността?

Действието засяга ли правото на неприкосновеност на личния живот (включително дома и комуникациите)?

Засяга ли правото на личността на свободно движение в рамките на ЕС?

Засяга ли правото на встъпване в брак и на създаване на семейство или закрилата на семейството в юридически, икономически и социален план?

Действието засяга ли свободата на мисълта, съвестта и религията?

Засяга ли свободата на изразяване на мнение и свободата на информация?

Засяга ли свободата на събранията и сдруженията?

Засяга ли свободата на изкуствата и на науките?

Лични данни

Действието включва ли обработването на лични данни?

Кой обработва личните данни и за каква цел?

Гарантирано ли е правото на лицата на достъп, поправяне и възражение?

Компетентният орган уведомен ли е за дейността по обработването на данните?

Веригите за обработка/пренос на данни предполагат ли и международно предаване на данните и ако отговорът е утвърдителен, съществуват ли специфични гаранции в случай на такова предаване?

Гарантирана ли е сигурността на обработването на данните от техническа и организационна гледна точка?

Предвидени ли са гаранции за това, че намесата в правото на защита на данните е пропорционална и необходима?

Въведени ли са подходящи/специфични механизми за преглед и контрол?

Убежище и защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране

Действието засяга ли правото на убежище и гарантира ли то забраната срещу колективно експулсиране и екстрадиране на лицата в държави, където те рискуват да бъдат осъдени на смърт, да бъдат подложени на изтезание или на унизително отношение?

Права на собственост и свобода на стопанската инициатива

Засегнати ли са права на собственост (земя, движимо имущество, материални/нематериални активи)? Ограничени ли са правата на придобиване, продажба или ползване на собственост?

Ако отговорът е утвърдителен, ще има ли пълна загуба на собственост? Ако е така, какви са основанията за това и механизмите на обезщетение?

Действието засяга ли свободата на стопанска инициатива или налага допълнителни изисквания, водещи до увеличение на разходите за сделките за засегнатите икономически оператори?

Равенство между половете, равно третиране и равни възможности, недискриминация и права на хората с увреждания

Действието гарантира ли принципа на равенство пред закона и ще засегне ли пряко или косвено принципа на недискриминация, равно третиране, равенство между половете и равни възможности за всички?

Действието има ли (пряко или косвено) различно въздействие върху жените и мъжете?

Как действието насърчава равенството между жените и мъжете?

Как действието води до различно третиране на групи или лица, пряко основано на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация? Може ли да доведе до непряка дискриминация?

Действието гарантира ли зачитането на правата на хората с увреждания в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания? По какъв начин? (вж. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0048)

Права на детето

Укрепва ли или ограничава правата на детето (или на групата)? Какви са основанията за възможно ограничаване?

Действието взема ли предвид принципа на висшия интерес на детето?

Действието спомага ли за насърчаване на защитата на правата на детето? Правейки това, отчита ли и правата и принципите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД)? Ако отговорът е утвърдителен, кои членове биха могли да бъдат засегнати?

Как се насърчават водещите принципи на КООНПД в действието?

Действието затруднява ли някой от водещите принципи на КООНПД?

Какви стъпки са предприети за подобряване или компенсиране на неблагоприятните ефекти на действието?

Зачетено ли е правото на детето да бъде изслушано по всички въпроси, които го засягат?

Действието допринася ли за насърчаването на съдебни системи, съобразени с интересите на децата и адаптирани към техните нужди, възраст и степен на зрелост?

Добра администрация/ефективни правни средства за защита/правосъдие

Съществуващите административни процедури ще станат ли по-утежнени?

Ще гарантират ли правото на изслушване, правото на достъп до документите при зачитане на професионалната и служебна тайна, както и задължението на администрацията да мотивира своите решения?

Засегнат ли е достъпът на лицето до правосъдие?

В случай че действието засяга правата и свободите, гарантирани от правото на Съюза, предвижда ли то правото на ефективни правни средства за защита пред съда?

Ако действието засяга наказателното право или предвижда наказателноправни санкции, предвидени ли са гаранции за презумпцията за невиновност и правото на защита, принципите на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието, както и за правото на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление?

Солидарност и права на работниците

Действието зачита ли правата на работниците, като например: право на информиране и консултиране на работниците в предприятието, право на колективни преговори и действия, право на достъп до услугите за намиране на работа, защита при неоснователно уволнение, справедливи и равни условия на труд, забрана на детския труд и защита на работещите младежи, и правото на достъп до обезщетенията за социална сигурност и до социалните служби?

Опазване на околната среда

Действието допринася ли за високо равнище на опазване на околната среда и подобряване на нейното качество в съответствие с принципа на устойчиво развитие?


(1)  Тези въпроси са разработени и използвани от Комисията за целите на прегледа на оценката на въздействието в контекста на пакета от мерки за по-добро регулиране.

(2)  Действия за изпълнение на програмите и извършване на конкретни действия, очертани в описанието на проект за осъществяване на дейности, свързани с усвояването на ЕСИ фондовете (действие).

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.