Вие сте тук

Ресурси

Наръчник на ЕС за футбола

Резолюция на Съвета относно актуализиран наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка („Наръчник на ЕС за футбола“)

Наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка („Наръчник на ЕС за футбола“) (1.15 MB, PDF)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като има предвид, че:

(1)

Една от целите на Европейския съюз е inter alia да осигури на гражданите високо равнище на безопасност в пространство на свобода, сигурност и правосъдие чрез разработване на общи действия между държавите членки в областта на полицейското сътрудничество, както е посочено в дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(2)

На 21 юни 1999 г. Съветът прие резолюция относно наръчник за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение (1).

(3)

Тази резолюция беше заменена от Резолюция на Съвета от 6 декември 2001 г. (2) и впоследствие от резолюциите на Съвета от 4 декември 2006 г. (3) и 3 юни 2010 г. (4) относно наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка (наричан по-нататък „Наръчник на ЕС за футбола“).

(4)

В последната резолюция се предвижда наръчникът да бъде изменян с оглед на натрупания опит.

(5)

Предвид натрупания през последните години опит във връзка с европейските първенства през 2012 г. и Световното първенство по футбол през 2014 г., развитието на установените добри практики в рамките на тези първенства, мащабното полицейско сътрудничество по време на международни и клубни мачове в Европа като цяло и становищата на над 300 полицейски служители (командващи полицейски операции при футболни срещи, служители на националните футболни информационни звена и други специалисти в областта на полицейските операции при футболни срещи) от 25-те европейски държави (5), участвали в Общоевропейския проект за обучение относно полицейските операции при футболни срещи между 2011 и 2014 г., наръчникът на ЕС за футбола беше преработен и актуализиран.

(6)

Измененията, внесени в приложения актуализиран наръчник, не засягат действащите национални разпоредби, по-специално разпределението на отговорностите между отделните органи и служби в съответните държави членки, нито упражняването на правомощията на Комисията съгласно Договорите,

С НАСТОЯЩОТО

(1)

ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към държавите членки да продължат да укрепват полицейското сътрудничество във връзка с футболни срещи (и по целесъобразност други спортни прояви) с международно значение.

(2)

за тази цел НАСТОЯВА приложеният към настоящия документ актуализиран наръчник, съдържащ примери за настоятелно препоръчвани работни методи, да стане достъпен и да бъде възприет от правоприлагащите органи, участващи в полицейски операции при футболни срещи с международно значение.

(3)

ЗАЯВЯВА, че когато е целесъобразно, препоръчаните работни методи може да се прилагат при други големи международни спортни прояви.

(4)

С настоящата резолюция се заменя Резолюцията на Съвета от 3 юни 2010 г.

 


(1)  ОВ C 196, 13.7.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 22, 24.1.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 322, 29.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 165, 24.6.2010 г., стр. 1.

(5)  Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Финландия, Франция, Хърватия, Швеция, както и Сърбия, Турция, Украйна и Швейцария.

 

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.